Es dona el cas de què en estar en algun local o botiga sent atès o esperant a ser-ho, o bé en qualsevol altre lloc, alguna persona entri oferint cadells a un preu determinat. Aquesta persona respondria al cas d?un particular que en haver propiciat l?emparellament d?un gos i d?una gossa, en principi d?una raça determinada, o bé sense haver propiciat aquest fet (però amb molta probabilitat sense haver pres les mesures per evitar-ho) pretén vendre els gossets de la camada a un preu molt més barat que el que es demanaria pels cadells de la raça en qüestió en una botiga autoritzada o per un criador habilitat a l?efecte.

Cal recordar que aquesta conducta està absolutament prohibida. Al respecte, a la Llei de protecció dels animals (Text refós aprovat pel Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d?abril) es prohibeix: ?Comerciar-hi fora dels certàmens o d?altres concentracions d?animals vius i d?establiments de venda i de cria autoritzats, llevat de les transaccions entre les persones particulars quan es limitin als seus animals de companyia, no tinguin afany de lucre i es garanteixi el benestar animal.? (art. 5.i) ). L?Ordenança de Barcelona sobre la protecció, la tinença i la venda d?animals es pronuncia en termes similars (art. 34.5).

Per tant, un ciutadà particular no pot vendre cadells. És a dir, no pot obtenir un guany econòmic venent un cadell (ni tampoc un gos adult) a cap altre persona. Per a això hauria de ser un professional autoritzat o habilitat amb aquesta finalitat. Al respecte, és important recordar les implicacions de tipus sanitari que hi ha darrera la comercialització d?animals sense els controls legals adients, i la falta absoluta de garanties de tot tipus (així quant a la salut i el tractament veterinari dels animals afectats, l?obligació d?identificació mitjançant xip, la certesa o grau de puresa de la raça al·legada, etc.) per part d?unes persones que l?únic que cerquen és uns guanys fàcils i ràpids a costa dels animals afectats.

Aquesta prohibició també s?ha de valorar en un context en el que els ciutadans podem fer-hi molt de positiu. Més concretament, la nostra societat pateix un fenomen deplorable d?abandonament d?animals de companyia. Per això, les gosseres municipals i les protectores estan a vessar d?animals esperant una segona oportunitat. Us heu preguntat què passarà amb els gossets que el particular que els ofereix a baix preu no ha pogut vendre? Creieu que se?ls quedarà i els hi donarà la vida que mereixen? Com acaben molts d?aquests gossets? Estem parlant d?un veritable problema amb persones que no sempre tenen gaire escrúpols al respecte. Per tant, també estem parlant d?una infracció administrativa bastant seriosa i moralment molt greu, una xacra contra la que els que estimen els animals hem de fer tot el possible.

D?acord amb l?exposat, estem davant una conducta infractora i, per tant, sancionada per la normativa vigent. A més, en un supòsit de venda prohibida com el que comentem es poden donar diverses infraccions alhora. Així, a part de què, com s?ha dit, està prohibit al particular que no té la llicència corresponent vendre animals resulta que també: està prohibit vendre?ls sense desparasitar i lliures de tota malaltia i vacunats per a totes les malalties que l?autoritat municipal estableixi (infracció greu); està prohibit vendre un animal sense lliurar al comprador tota la documentació exigida en tota transacció d?animals (infracció greu); està prohibit que siguin mantinguts fins a la venda en condicions que no reuneixin els requisits establerts per la normativa vigent per al seu manteniment, protecció i benestar (pot ser infracció lleu, greu o molt greu, segons el cas); està prohibida la venda ambulant fora de mercats, fires i qualsevol altre certamen autoritzat (infracció greu); es prohibeix incomplir les obligacions d?identificació mitjançant microxip dels animals de companyia (infracció lleu) etc. , per tant, en el sol acte de venda de l?animal pel particular sense les autoritzacions pertinents poden concórrer altres infraccions, tot el qual seria sancionat en uns termes que poden arribar a 20.000 euros (més concretament, d?acord amb l?article 46.1 de la Llei de protecció dels animals, les infraccions lleus són sancionades amb una multa de 100 euros fins a 400 euros, les greus amb una multa de 401 euros fins a 2.000 euros, i les molt greus amb una multa de 2.001 euros fins a 20.000 euros).

En conclusió, estem davant una conducta prohibida, que és molt danyosa per als animals, tan per als concretament afectats que venen al món sense les mesures adients per a la seva protecció i benestar, com pel fet que aquesta actuació contribueix a l?augment de camades no desitjades amb totes les conseqüències negatives que en deriven. Per tant, es tracta d?una conducta incívica, que va contra la comunitat, i que s?hauria de donar a conèixer a les autoritats municipals a través de la pertinent denúncia davant la policia municipal. Però, primer de tot, si realment estimem els animals no hauríem d?adquirir cap ni un d?aquesta manera.

Article de Carlos Serrano

STOP A LA VENDA DE CADELLS PER PART DE PARTICULARS