A la Unió Europea, en relació amb l’Estratègia de la UE per a la protecció i el benestar dels animals per al període 2012-2015, la Comissió de Medi Ambient, Salut Pública i Seguretat Alimentària, ha emès una opinió adreçada a la Comissió d’Agricultura i Desenvolupament Rural, atesa la condició que aquesta té en la matèria com a comissió responsable, i amb la finalitat de què incorpori un conjunt de 7 suggeriments en la resolució que l’esmentada Comissió d’Agricultura i Desenvolupament Rural ha d’aprovar.

Aquests 7 suggeriments són relatius a la millora del benestar i la protecció dels animals a Europa. D’acord amb això:

– Es recorda que l’Estratègia de la UE ha d’incloure iniciatives i accions per promoure el benestar dels animals en tots els àmbits polítics.

– Es rep amb satisfacció la inclusió d’una Llei Marc Europea del Benestar Animal en l’Estratègia (això donaria resposta al problema de la gran dispersió normativa i la falta de regulació mínima uniforme, igual per a tothom).

– S’urgeix a la Comissió perquè adapti o introdueixi nous instruments polítics per resoldre determinats problemes, enllà on hi ha una demostració científica evident sobre problemes de benestar animal, com és en el cas de les vaques productores de llet, peix de piscifactoria i transport d’animals vius.

– ‘Pressiona’ perquè a la llista d’accions incloses a l’Estratègia s’hagi d’incloure la revisió de la Regulació del Reglament 1/2005 (relatiu al transport dels animals vius); la confecció de guies de la UE per a implementar regles de protecció dels animals en el moment de la mort a l?escorxador; s’inclogui una proposta legislativa introduint la prohibició de la clonació i del comerç de productes derivats de clonació (animal).

– Crida a la Comissió perquè desenvolupi una àmplia estratègia per al desenvolupament i l’ús de mètodes d’experimentació alternatius a l’experimentació animal, en el context de la revisió de la legislació de la UE i de les noves tecnologies.

– Urgeix a la comissió perquè porti a terme un acurat examen de l’impacte sobre la salut animal, la salut humana i el medi ambient, com a conseqüència dels mètodes corrents de producció ramadera insostenibles, i per tal d’assegurar un més gran suport a sistemes de producció sostenibles amb criteris de benestar animal demostrats que ajudi a prevenir la difusió de malalties i de resistències antimicrobianes.

– Crida a la Comissió per integrar el benestar animal com a objectiu del futur setè programa d?acció per al medi ambient, assegurant, en particular, la inclusió d’estratègies i accions cercant la reducció de l’ús dels animals en la investigació, per a protegir els animals salvatges, per a protegir de manera efectiva i estimular la biodiversitat, i per promoure una producció ramadera sostenible.

Article: José Carlos Serrano

RECOMANACIONS DE LA UE SOBRE BENESTAR I PROTECCIÓ DELS ANIMALS