Al DOGC núm. 6125, de 10 de maig de 2012, ha estat publicat el Decret 47/2012, de 8 de maig, pel qual es regulen el Registre de transportistes i mitjans de transport d’animals vius i el Registre d’operadors comercials de bestiar, i se n’estableixen les normes d’autorització, inscripció i funcionament.

Quan parlem de benestar animal i de tracte digne dels animals, com a éssers sensibles, que pateixen i experimenten emocions que no són pràcticament diferents de les humanes (conclusió científica que no simplement sentimental) tenim tendència a pensar solament en aquells animals que tenim més a prop, oblidant-nos d’aquella gran majoria que són els animals de les explotacions ramaderes, els quals són les víctimes principals d’uns sistema que els ha convertit en simples productors de carn.

Si bé aquest nou decret està pensant més en la vessant econòmica i en l’interès dels ramaders, el cert és que es veu obligat també, així per imperatiu de la normativa de la Unió Europea, d’obligat compliment, a atendre al que afecta al benestar animal, si bé sembla que l’invoqui com de passada perquè “no hi ha més remei”.

No obstant això, sí s’ha de destacar en les definicions de l’article 3 la de “Responsable del benestar dels animals durant el transport”, que és la persona cuidadora o conductora, designada pel/per la transportista que es responsabilitza dels animals durant el transport, que disposi de la formació adequada; i també les definicions que es fan “d’Animals de companyia” i “d’Animals domèstics” de conformitat amb la normativa superior d’aplicació.

Podeu disposar d’aquesta norma en l’apartat d’aquesta web “NORMATIVA/Dret animal”.

NOU DECRET SOBRE TRANSPORT D’ANIMALS VIUS