La venda d’animals per part de particulars es il.legal, no se’n permet fixar cartells
La llei de proteccio dels animals de catalunya DOGC 5113-17-4-2008
Te com a objectiu aconseguir una tinença responsable dels animals. Aquesta legistació regula i limita al particulars sobre la cria d’animals de companyia per tal d’evitar la superpoblacio, la compra compulsiva, el robatori, el maltractament i el seu abandonament . Aquesta Llei diu:
-Qualsevol tipos de transaccio d’animals, per mitjà de qualsevol sistema publicitari, ha de incloure el numero de registre del nu
cli zoològic del centre de venta o donant. Es prohibeix expressament comerciar amb animals a excepcio dels certamens autoritzats i dels establiments de venda o de cria legalment autoritzats.
-Nomes son permeses les transaccions entre las persones particulars (sense reclam publicitari sense difusió per a donar animals) , sempre que es limiti als animals de companyia propis, es faci sense ànim de lucre i es garanteixi el benestar dels animals.
LAS MULTES PER LA DIFUSIO, LA CRIA I LA VENDA IL.LEGAL D’ANIMALS PER PART DE PARTICULARS PODEN ARRIBAR FINS A 20.000 EUROS.

_____________________________________________________
La venta de animales por parte de particulares se ilegal, no se permite fijar carteles.
La ley de protección de los animales de Cataluña DOGC 5113-17-4-2008
Tiene como objetivo lograr una tenencia responsable de los animales. Esta legistació regula y limita al particulares sobre la cría de animales de compañía para evitar la superpoblación, la compra compulsiva, el robo, el maltrato y su abandono. Esta Ley dice:
-Cualquier tipos de transacción de animales, mediante cualquier sistema publicitario, debe incluir el número de registro del núcleo zoológico del centro de venta o donante. Se prohíbe expresamente comerciar con animales a excepción de los certámenes autorizados y los establecimientos de venta o de cría legalmente autorizados.
-Sólo son permitidas las transacciones entre las personas particulares (sin reclamo publicitario sin difusión para dar animales), siempre que se limite a los animales de compañía propios, se haga sin ánimo de lucro y se garantice el bienestar de los animales.
LAS MULTAS POR LA DIFUSIÓN, LA CRÍA Y LA VENTA ILEGAL DE ANIMALES POR PARTE DE PARTICULARES PUEDEN LLEGAR HASTA 20.000 EUROS.

La venda d’animals per part de particulars es il.legal, no se’n permet fixar cartells/ La venta de animales por parte de particulares se ilegal, no se permite fijar carteles