Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6151, de 18 de juny de 2012, ha estat publicada l’Ordre AAM/157/2012, de 6 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per fomentar la identificació, esterilització i adopció dels animals de companyia i es convoquen els corresponents a 2012. L’objectiu d’aquesta ordre és precisament fomentar les activitats indicades amb la finalitat de disminuir l’abandonament dels animals de companyia. Les entitats destinatàries d’aquests ajuts són les entitats locals que, entre d’altres requisits, hagin fet l’activitat subvencionable a càrrec dels pressupostos corresponents en el període que s’estableix a la convocatòria, i les Entitats de protecció i defensa dels animals que figurin inscrites en el Registre d’entitats de protecció i defensa dels animals gestionat pel Departament indicat. El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes, que es computa des de l’endemà de la publicació de l’ordre al DOGC, de manera que el termini en qüestió finalitzarà el proper 19 de juliol de 2012. Per a més detalls és necessari examinar l’ordre indicada que s’adjunta amb aquesta noticia.

CONVOCATÒRIA DE LA GENERALITAT: AJUTS PER IDENTIFICACIÓ, ESTERILITZACIÓ I ADOPCIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIA